privacy & shipping policy

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website http://shop.touchofblush.be (hierna “Klant”) en ‘Touch of Blush’ uitgeoefend via “de besloten vennootschap “STAND UP COMPANY”, met zetel te 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg 150, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en ingeschreven in de Kruis-puntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.653.091 (hierna ‘Touch of Blush’). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien Touch of Blush deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met Touch of Blush via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar zijn, tast dit niet de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan. Partijen verbinden zich ertoe de (geheel of gedeeltelijke) ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen (incl. economische gevolgen), dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

1.5. Deze Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de originele versie en zal bij discrepanties steeds voorrang krijgen op enige vertaling dewelke ten informatieve titel wordt meegedeeld.

Artikel 2: Prijzen 

2.1. De prijzen van de producten zijn de prijzen die vermeld zijn op de website op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaatst.

2.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant. Alle prijzen van de producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn vermeld in artikel 5.5. van deze algemene voorwaarden.

2.3. Touch of Blush behoudt zich het recht om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Touch of Blush kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

2.4. Touch of Blush zal in de gevallen als bedoeld in artikel 2.2 de Klant schriftelijk in kennis stellen, zodra Touch of Blush kennis krijgt van de onjuiste prijs of de objectieve omstandigheden die ten grondslag liggen aan de prijswijziging. De Klant beschikt in dat geval over vijf (5) werkdagen na ontvangst om de overeenkomst op te zeggen. Bij stilzwijgen wordt de Klant geacht in te stemmen met de correctie van de prijs of de prijswijziging. Gedurende deze termijn worden de verbintenissen van Touch of Blush, m.i.v. de leveringstermijn, geschorst.

Artikel 3: Bestelling

3.1. Het plaatsen van een bestelling bij Touch of Blush via de webshop is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

3.2. De overeenkomst tussen de Klant en Touch of Blush komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en de Klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan Touch of Blush wanneer de Klant de hyperlink “Afrekenen” aanklikt.

Artikel 4: Betaling

De betaling gebeurt steeds elektronisch via credit- of debetkaart. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

De betalingsprovider voor de webshop van Touch of Blush is Currence iDEAL B.V. (“iDEAL”), met zetel te Nederland, 1082 MA Amsterdam, Gustav Mahlerplein 33-35, KvK registratienummer 34258168; of Mollie B.V. (“Mollie”), met zetel te 1015 CW Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 126, KvK registratienummer 30204462; of Bancontact Payconiq Company NV (“Bancontact”), met zetel te België, 1040 Brussel, Aarlenstraat 82, ondernemingsnummer 0675.984.882, RPR Brussel.

Artikel 5: Levering

5.1. De aangekochte producten worden geleverd op het door de Klant meegedeelde adres met inachtneming van een maximumtermijn van dertig (30) dagen na volledige ontvangst van betaling. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de Klant. De levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangekochte producten.

5.2. Indien Touch of Blush de aangekochte producten niet binnen de bovenvermelde termijn kan leveren, verbindt Touch of Blush zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met opgave van een nieuwe, redelijke leveringstermijn.

5.3. De leveringstermijn kan bv. langer duren in geval van overmacht, laattijdige leveringen te wijten aan de leveranciers van Touch of Blush of door vertraging te wijten aan de bezorgdienst. Redelijke vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

5.4. Touch of Blush is gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen. In geval van niet-levering van de producten worden de door de Klant betaalde bedragen terugbetaald zonder interesten of enige andere vergoeding.

5.4. De producten aangeboden op de webshop worden enkel verzonden binnen België en naar Nederland. Indien de Klant de aangekochte producten wenst te ontvangen buiten voormelde landen, dient hij contact op te nemen met Touch of Blush.

5.5. De standaard verzendingskosten bedragen tussen de 6,00 EUR en 16,00 EUR in functie van het desbetreffende ontvangstland. Aankopen vanaf 65,00 EUR voor België of vanaf 100,00 EUR voor Nederland, worden kosteloos verzonden.

5.6. De Klant is verantwoordelijk voor de correcte opgave van het leveringsadres. Bij foutieve opgave van het leveringsadres kunnen de meerkosten die gepaard gaan met de correctie ervan door Touch of Blush worden doorgerekend aan de Klant. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

5.7. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij Touch of Blush onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal Touch of Blush de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde producten.

5.8. Als er douanerechten worden geheven, komen deze bovenop de verzendkosten en moeten deze rechtstreeks door de Klant worden betaald. Voor artikelen die bij het plaatselijke douanekantoor in beslag worden genomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

In het geval Touch of Blush optreedt als doorverkoper, is de aansprakelijkheid van Touch of Blush m.b.t. de aangekochte producten, beperkt tot de verantwoordelijkheden als doorverkoper. Touch of Blush kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot de waarde van de bestelde producten.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1. Overeenkomstig art. VI 53, 5° WER beschikt de Klant niet over het recht de overeenkomst te herroepen en deze producten terug te zenden indien hij verzegelde producten aankoopt die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan het zegel na de levering is verbroken.

7.2. Indien de Klant de verpakking van de in artikel 7.1. vermelde producten niet heeft geopend of andere producten heeft aangekocht, kan zij wel gebruik maken van het herroepingsrecht conform de wettelijke modaliteiten door gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat ter beschikking wordt gesteld op de website.

7.3. De Klant moet de producten terugbezorgen aan Touch of Blush zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping. De producten moeten naar de zetel van Touch of Blush (3520 Zonhoven (België), Grote Hemmenweg 150) worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de producten heeft ontvangen. Alle kosten voor het retourneren van de producten worden door de Klant betaald.Artikel 8: Overmacht

8.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, epidemie/pandemie, overheidsmaatregelen etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Touch of Blush niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is Touch of Blush niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van Touch of Blush worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Touch of Blush stelt in de Klant in kennis van deze situatie.

8.2. De Klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren indien de overmachtssituatie meer dan 1 maand vanaf de bestelling blijft duren. Om te annuleren, neemt u contact op met de Touch of Blush via
natalie@touchofblush.be

Artikel 9: Klachten

Klachten dienen Touch of Blush te bereiken door middel van een e-mail (natalie@touchofblush.be) of aangetekende zending op de zetel van Touch of Blush binnen een termijn van vier (4) kalenderdagen na ontvangst van de levering/afhaling van de aangekochte producten. De Klant zal zijn klacht steeds staven aan de hand van relevante foto’s.

Artikel 10: Gegevensbescherming

Touch of Blush gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de website.

Artikel 11: Toepasselijk recht en rechtsmacht

11.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Touch of Blush en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2. Touch of Blush wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

11.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd onverminderd het recht van Touch of Blush om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de Klant.